Historie

Op dinsdagavond 6 maart 1956 komen in café Van Tichelt aan de Markt in Zundert een aantal jonge mannen bij elkaar voor een oprichtingsvergadering voor een tennisvereniging. Er wordt door een groepje ambtenaren, en een groepje jongeren onder leiding van dhr H. Lombarts, al een tijdje getennist op een privé-tennisbaan achter het huis van Dr. de Weert aan de Markt tegenover het gemeentehuis.

Buiten de twee bovengenoemde groepen zijn er ook andere dorpsgenoten geïnteresseerd. Na telling blijkt dat de vereniging op ongeveer 80 leden kan rekenen. Men wil de groepen zoals die nu zijn laten bestaan en de nieuwe leden in categorieën “naar kunnen” indelen.
De contributie bedraagt fl 10,- voor een seizoen. Een groep die op een vaste middag of avond de baan wil afhuren moet fl 2,50 p.p. extra betalen. Buiten de afgehuurde tijden mag er vrij getennist worden. Er is onmiddellijk een tekort aan banen. Het werkcomité dat de eerste vergadering bijeengeroepen heeft, bestaat uit E. Vorsselmans (voorzitter), M. Kouwenberg (secretaris) en W. Hoppenbrouwers (penningmeester).

Op 15 mei 1956 wordt dit bestuur bevestigd met uitzondering van de penningmeester. Dit wordt J. van Hassel. Er komen uit de vergadering geen voorstellen van een naam van de club, daarom zegt men maar Zundertse Tennisvereniging oftewel ZTV.

In 1957 worden er door de gemeente twee gravelbanen op het sportpark aangelegd. Er wordt melding gemaakt van competitiewedstrijden (buiten de KNLTB om). Winnaars bij de heren zijn Pieters/Schrijnemakers en bij de dames Van Hassel/Snoek. De prijs is een fles champagne. Ook in dit jaar komt er een trainer, namelijk G. Baelemans, die vele jaren bij de vereniging blijft.

In 1962 wordt A. Pieters de nieuwe voorzitter. Hij wordt twee jaar later opgevolgd door A. Manders. Ook deze laatste is als eerste man binnen de vereniging geen lang leven beschoren.
In 1965 is er een bestuurscrisis. Er komt een volledige nieuwe leiding. L. de Bruijn wordt voorzitter (hij houdt het roer gedurende 25 jaar). Er is kennelijk iets mis binnen de vereniging, want er wordt gesproken over een slechte clubgeest. Op het traditionele koninginnedagtoernooi melden zich maar 4 deelnemers en de ALV wordt maar door 10 leden bezocht. Het nieuwe bestuur pakt de zaken echter resoluut aan.
Zoals vaker voorkomt, komt er na een dieptepunt een periode van bloei. Er wordt in Zundert veel reclame gemaakt voor de tennissport, in het bijzonder op scholen. Het ledenaantal groeit weer.
In de periode van 1966 tot 1970 wordt er hard gewerkt en onderhandeld met de gemeente Zundert over de aanleg van een derde baan en de verbetering van de accommodatie. Er komt een einde aan de discussie over het lidmaatschap van de KNLTB en men treedt toe. In 1971 wordt reeds deelgenomen aan de landelijke competitie en er zijn statuten. Er komt een bescheiden kleedruimte.
In 1973 komt er een derde baan, de matheco-baan, waarop ook in de winter gespeeld kan worden. De vereniging doet het goed in de competitie en promoveert naar de 4e klasse in het jaar 1975. De vereniging telt nu circa 200 leden. Het ledenaantal blijft stijgen. Er komt een ledenstop voor aanmeldingen buiten Zundert. Er wordt in 1976 onderhandeld over de aanleg van 2 nieuwe gravelbanen.  Men spreekt voor het eerst over “afhangen”. Ons eerste erelid is H. Rops, aftredend penningmeester.

In 1977 zijn de nieuwe banen gereed en in september 1978 wordt het paviljoen door de burgemeester geopend. Op 6 maart 1981 bestaat de vereniging 25 jaar. De ZTV telt 341 leden. 220 personen nemen deel aan het “witfeest” in een grote witte tent, die aansluit bij het paviljoen. Iedereen moest volledig in het wit gekleed zijn. In 1981 wordt J. van Veltom kantinebeheerder. In de jaren die daarop volgden stabiliseerde het ledenaantal zich, maar aan het eind van de jaren ’80 komt er weer een kentering. Er moet opnieuw onderhandeld worden over uitbreiding van het tennispark. In 1983 hebben we het eerste zelfwerkzaamheidsproject: de aanleg en verlichting op de banen 1 en 2. In 1988 stijgt het aantal leden nog altijd. Er komen steeds meer leden die actief spelen. Nu worden ook baan 6 en 7 gerealiseerd. Er komt een regeninstallatie en baanverlichting op banen 4, 5, 6 en 7.

A. Boon volgt in 1989 L. de Bruijn op als voorzitter. Deze laatste wordt door de vergadering het ere-voorzitterschap aangeboden. Ook administratief verandert er veel. De boekhouding en de ledenadministratie wordt door toedoen van de penningmeester G. Roelands geautomatiseerd. De commissies krijgen een grote zelfstandigheid en een eigen budget. In 1990 werd het eerste Open Toernooi georganiseerd, waar ook leden van buiten Zundert aan deel kunnen nemen. Dit initiatief is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in week 32. Het sportieve en gezellige toernooi is niet meer weg te denken uit het Brabantse tenniscircuit.

In 1992 verbouwen we met behulp van een bevriende bouwfirma in recordtijd het oude paviljoen. De ontvangstruimte wordt verdubbeld, het magazijn verplaatst, de kleedgelegenheid aangepast en ook komt er een opberghok voor het spelmateriaal. Echter de leden van de vereniging hebben zich niet onbetuigd gelaten. Er is gesloopt, gemetseld, getegeld, gelast, gepoetst en geschilderd. Bijzondere prestaties worden verricht bij het timmerwerk en de aanleg van de verwarming en het sanitair. Er was heel wat ondergronds werk. Geen wonder dat we trots zijn als we kort daarna in ons nieuwe paviljoen Inge Neele als 500e lid kunnen verwelkomen. Vanaf begin jaren ’90 is er regelmatig contact met de gemeente over de verpaupering van Sportpark de Wildert. Er wordt in samenwerking met V.V. Zundert en Z.H.C. een plan, met de verlangens van de verschillende verenigingen, voorgelegd aan de gemeente. R. Vreijsen volgt in 1993 A. Boon op als voorzitter . In 1994 wordt de matheco-baan veranderd in een kunstgrasbaan. Deze wordt tevens uitgerust met verlichting. Het ledenaantal stabiliseert zich rond de 550 leden.

In 1996 wordt een sponsorbeleidsplan opgesteld, om de financiële positie van de ZTV verder te verbeteren. Ook worden de gesprekken met de overige gebruikers van het park opnieuw gestart, en vinden er regelmatig gesprekken plaats met de gemeente. Hier vindt men echter nog geen verhoor. In 1997 wordt H. Willekens de nieuwe voorzitter. In 1998 worden de eerste contracten met sponsors gesloten. Op de banen worden windvangers, reclameborden etc. geplaatst. Ook wordt er in dit jaar vastgesteld dat de staat van de afrastering niet meer acceptabel is. Eveneens zijn de lichtpalen van baan 1 en 2 dringend aan vervanging toe. Door roest van binnenuit is de situatie zelfs gevaarlijk geworden. Het bestuur besluit om op eigen kosten deze situatie aan te pakken. Later neemt de gemeenteraad neemt het Masterplan de Wildert aan. In 1999 worden er dus nieuwe lichtpalen aangeschaft, het gaas vernieuwd en extra toegangspoorten geplaatst. Ook wordt het paviljoen aan de binnenzijde van een verfje en nieuwe gordijnen voorzien.

In 2000 wordt de renovatie van Sportpark de Wildert eindelijk een feit, weliswaar vinden er nog pittige gesprekken met de gemeente plaats en is met name de inflexibiliteit en geslotenheid van die organisatie een groot probleem tijdens de onderhandelingen. In een speciaal belegde A.L.V. accordeert de vereniging het bestuursvoorstel om 2 grote investeringen te doen, namelijk de aanleg van 7 naar 9 compleet nieuwe banen en de verbouwing van het paviljoen. Eind 2000 wordt een begin gemaakt met de werkzaamheden aan de banen. Hierna treedt er een rustigere periode voor de ZTV aan, Men is erg tevreden over het gerenoveerde park. Het ledental zit een aantal jaren gemiddeld rond de 600.

Vanaf 2002 is Ad Neele de nieuwe voorzitter. Vanaf 2009 zien we een langzame terugloop van het ledental. Wel zijn m.n. de wat oudere senioren zeer actief en er zijn extra toss momenten bijgekomen (woensdagmorgen en maandagmiddag). Sinds 2011 zijn er weer gesprekken met de Gemeente Zundert over de renovatie van het park, en de bouw van een nieuw paviljoen. Deze gesprekken verlopen erg moeizaam, en hebben tot nu toe geen resultaat opgeleverd. Nu in 2014 wachten we op een beslissing van de Gemeente zodat ook de Zundertse Tennisvereniging door kan naar de toekomst.